General Terms and Conditions

The General Terms and Conditions of AMR Insights have been deposited at the Netherlands Chamber of Commerce and Trade. The General Terms and Conditions can also be downloaded and are fully represented below.

ALGEMENE VOORWAARDEN AMR INSIGHTS

Van: AMR Insights kantoorhoudende te Maarsbergen en hierna te noemen: AMRI

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
 2. Kennis neemt van door AMRI aangeboden Informatie, waaronder die op de website en in nieuwsbrieven van AMRI
 3. Deelneemt aan door AMRI georganiseerde Opleidingen, zoals Masterclasses en Seminars
 4. Deelneemt aan door AMR georganiseerde Evenementen, zoals Symposia en Fora
 5. Gebruik maakt van door AMRI aangeboden Diensten, zoals het organiseren van bijeenkomsten
 6. Content: al het door AMR Insights gepubliceerde en uitgedragen inzichten via website, nieuwsbrief, Opleidingen en Evenementen in de vorm van gesproken  en geschreven woord, teksten, beeld– en geluidmateriaal
 7. Overeenkomst:elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Klant en AMRI
 8. Partijen:Klant en Organisator gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Informatie, Opleidingen, Evenementen en Diensten die AMRI aanbiedt en op iedere overeenkomst tussen AMRI en opdrachtgever.
 2. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden. De Nederlandse tekst is bepalend voor de uitleg.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en AMRI zijn overeengekomen.
 4. Indien Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door AMRI niet geaccepteerd.
 5. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig. De betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AMRI, voor de uitvoering waarvan door AMRI derden dienen te worden betrokken.
 8. Door gebruik te maken van de websites en nieuwsbrief van AMRI, door deel te nemen aan Opleidingen en Evenementen alsmede door gebruik te maken van de Diensten van AMRI gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

AANGEBODEN INFORMATIE

Artikel 3: Aanbiedingen van Informatie

 1. De content van AMRI wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Klant erkent dat AMRI op geen enkele grond aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de aangeboden content waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade.
 2. Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat AMRI de op of via deze internetsites aangeboden Diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Klant. AMRI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.
 3. AMRI is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. AMRI is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van AMRI weer.
 4. AMRI behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

AANGEBODEN OPLEIDINGEN en EVENEMENTEN

Artikel 4: Aanbiedingen en uitvoering van Opleiding en Evenementen

 1. Aanmelding voor deelname aan Opleidingen (waaronder Masterclasses, Seminars) en Evenementen (waaronder Fora en Symposia) dient te geschieden met behulp van het hiertoe bestemde aanmeldingsformulier.
 2. Na ontvangst van de aanmelding verstuurt AMRI een bevestiging en factuur per email.
 3. Inschrijvingen worden, eventueel per sector, behandeld in volgorde van binnenkomst.
 4. Aanmelding voor aan Opleidingen en Evenementen verbonden mogelijkheden voor onder meer:
  1. Vermelding van logo van Klant op de website van AMRI en/of in promotiemateriaal
  1. Expositieruimte voor een stand, poster of ander expositiemateriaal
  1. Congrestas en/of informatiedragers voor in de congrestas
  1. Sponsoring van netwerkreceptie, ronde tafelsessie, matchmaking of anderszins
  1. Presentaties in een (parallelle) sessie

dient te geschieden met behulp van het hiertoe bestemde aanmeldingsformulier. Ook hiervoor geldt dat na ontvangst van de aanmelding AMRI een bevestiging en factuur per email verstuurt.

 • AMRI behoudt zich het recht om zonder opgave van reden aanvragen tot deelname en/of het onder punt 4 genoemde te weigeren.
 • AMRI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor Informatie en uitingen van het onder punt 4 genoemde.
 • AMRI heeft het recht om in reeds toegewezen expositieruimte en/of parallelle presentatie wijzigingen aan te brengen, indien dit om organisatorische redenen nodig mocht blijken, zonder dat Klant recht kan laten gelden op vergoeding van schade.
 • De opbouw en afbouw van expositiemateriaal zijn voor rekening van Klant. Voor de opbouw en afbouw van de stand dient door Klant zelf te worden zorggedragen binnen de daarvoor afgesproken tijden.
 • Het onderverhuren of overdragen van expositieruimte is niet toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan van standruimte aan derden.

Artikel 5: Overmacht met betrekking tot deelname aan Opleidingen en Evenementen

 1. Indien AMRI haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, weersomstandigheden, technische storingen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van Klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Organisator alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Organisator en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Organisator. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. In geen geval kan Klant jegens AMRI aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

AANGEBODEN DIENSTEN

Artikel 6: Aanbiedingen van Diensten

 1. Aanbiedingen van Diensten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
 2. AMRI kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing, verschrijving of druk- of typefout bevatten.
 3. Indien Klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan AMRI een opdracht verstrekt, is AMRI eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en AMRI zijn overeengekomen.
 5. Klant is gehouden AMRI onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of materialen, zijn voor rekening van Klant.
 7. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan AMRI ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AMRI een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 9. Klant moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk doorgeven aan AMRI.
 10. Indien door AMRI of door AMRI ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Diensten worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, is de Klant verantwoordelijk voor de veiligheid van AMRI. Daaronder valt onder meer dat er gewerkt wordt in een rookvrije ruimte.

Artikel 7: Uitvoering van Diensten

 1. AMRI bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. AMRI zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. AMRI zal de Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. AMRI kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Er rust op AMRI slechts een inspanningsverplichting.
 3. AMRI heeft het recht (een deel van) de Diensten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Klant, te laten verrichten door een door AMRI aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van AMRI wenselijk is.
 4. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Diensten moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van AMRI en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Bij overschrijding van een termijn dient Klant AMRI schriftelijk in gebreke te stellen. AMRI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8: Tarieven van Diensten

 1. De in een aanmeldingsformulier, offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. AMRI berekent Diensten op basis van tarieven die AMRI vooraf met Klant overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst.
 3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt AMRI  Klant in kennis van de financiële consequenties.
 4. AMRI is gerechtigd bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten te vragen.
 5. De op Klant rustende betalingsverplichting van facturen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Diensten.

Artikel 9: Betaling van Diensten

 1. Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen, op een door AMRI aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Verloopt betaling aan derden via AMRI dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.
 3. Indien een Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft AMRI, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
 4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 5. In afwijking van lid 2 en 3 van dit artikel geldt voor Klanten handelend in de hoedanigheid van natuurlijke persoon het volgende. Deze zullen bij niet tijdige betaling eerst in gebreke worden gesteld en een aanmaning ontvangen waarbij alsnog een termijn gegund wordt van veertien dagen om tot betaling over te gaan alvorens AMRI aanspraak maakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
  1. Over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 50,-
  1. Over de volgende Euro 2.500,- 10%
  1. Over de volgende Euro 5.000,- 5%
  1. Over de volgende Euro 190.000,- 1%
  1. Over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 10,000.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de Diensten ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10: Opschorting, ontbinding, annulering van Diensten

 1. AMRI heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan, indien:
  1. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  1. Na het sluiten van de overeenkomst AMRI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  1. Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is AMRI bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zoals maar niet beperkt tot ernstige gezondheidsklachten aan de zijde van AMRI, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AMRI op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien AMRI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien AMRI tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. AMRI behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Klant is uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
 5. Indien de Klant een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de Diensten die werden verricht in de voorproductie of voorbereidingen integraal aan Klant in rekening worden gebracht.
 6. Annulering dient te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan AMRI.
 7. Indien de Klant een geplaatste opdracht c.q. deelname annuleert, worden door Organisator de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  1. Annulering tot 3 maanden voor de Dienst: 25%
  1. Annulering tussen 3 en 2 maanden voor de aanvang van de Dienst: 50%
  1. Annulering tussen 2 en 1 maand voor de aanvang van de Dienst: 75%
  1. Annulering vanaf 1 maand tot aan de aanvang van de Dienst: 100%
 8. Indien de Klant door bijzondere omstandigheden gelegen buiten zijn risicosfeer, een en ander ter beoordeling van AMRI, niet deel kan nemen aan de Dienst, kan AMRI op verzoek van Klant de overeenkomst van deelname ontbinden. In dit geval is AMRI gerechtigd 20% van de totale deelnamekosten te factureren of in te houden. Klant blijft tevens alle in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels AMRI reeds gemaakte kosten verschuldigd.
 9. Overeenkomsten tot het verrichten van periodieke Diensten worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden.

ALGEMEEN (INFORMATIE, OPLEIDINGEN, EVENEMENTEN EN DIENSTEN)

Artikel 11: Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Informatie van vertrouwelijke aard die haar door de andere partij ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, partijen een Informatieplicht opleggen, of voor zover partijen elkaar van de geheimhoudingsplicht hebben ontheven.
 2. AMRI is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. De Privacy statement van AMRI die te vinden is op de website van AMRI is van toepassing.
 4. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan AMRI van € 5.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. AMRI behoudt zich alle rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving met betrekking tot producten van de geest verstrekte stukken, zoals rapporten, hand-outs, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, databases welke zij genereert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Klant.
 2. De Klant heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. AMRI behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en inzichten voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke Informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. AMRI behoudt zich het recht om gemaakte foto- en video opnames die tijdens (voor) productie zijn geworven te publiceren via het digitale netwerk en/of te gebruiken op de eigen website van AMRI. Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met professionaliteit en discretie. AMRI zal in deze publiciteit aangegeven deze opdracht in coproductie te hebben gedaan met Klant.
 4. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van AMRI aan Klant.
 5. Indien er inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht door een door AMRI ontwikkeld product , dienst, programma of plan welke zonder toestemming is gedrukt, op internet gezet of op een andere manier in omloop is gebracht (zal AMRI via de rechter) verdere verkoop en verspreiding van het werk verbieden en/of een vergoeding vragen voor de geleden schade. Tevens is AMRI gerechtigd rectificatie of intrekking van het product, de dienst, het programma of het plan te eisen, ook indien er slechts een vermoeden bestaat van het kopiëren ervan.
 6. De rechten van intellectuele eigendom welke AMRI in licentie gebruikt mag Klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 7. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van Klant afkomstige Informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart AMRI tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 8. Klant is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door AMRI en door derden geleden schade, bestaande uit maar niet gelimiteerd tot verlies van exclusiviteit van het betreffende werk, verlies van royalty’s en verlies van winst, volledig te vergoeden, met een minimale vergoeding van € 2.500,00 per dienst, programma, product of plan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. AMRI is enkel aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van AMRI.
 2. Mocht AMRI desondanks aansprakelijk zijn, in situaties die geen opzet of grove nalatigheid betreffen, dient Klant aan te tonen dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door AMRI. De aansprakelijkheid van AMRI is in dat geval beperkt tot enkel directe schade met een maximum van het door de verzekeraar uit te keren bedrag in het desbetreffende geval.
 3. Indien op grond van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid voor enkel directe schade beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door AMRI aan Klant gefactureerde of te factureren bedrag over een periode van maximaal een maand.
 4. AMRI is niet aansprakelijk voor:
  1. Bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of Informatie door Klant aan AMRI, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant;
  1. Schade aan of vermissing van enige bezitting van Klant, ongeacht door welke gebeurtenis de schade respectievelijk de vermissing is veroorzaakt;
  1. Herstelkosten van door toedoen van Klant of derden ontstane beschadigingen aan meubilair of inventarisstukken van de evenementaccommodatie;
  1. Bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van tegenvallende resultaten naar aanleiding van uitvoering van de overeenkomst;
  1. Bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door AMRI ingeschakelde hulppersonen/derden (werknemers van AMRI daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met AMRI verbonden organisatie, of door hen ter beschikking gestelde en gebruikte materialen;
  1. Bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van door Klant ter beschikking gestelde en gebruikte gebrekkige, ondeugdelijk onderhouden materialen of ontbrekende materialen;
  1. Schade ontstaan door niet goed gemonteerde hulpmiddelen of afzettingen;
  1. Schade ontstaan door weersveranderingen of andere overmacht situaties, zoals maar niet beperkt tot omvallende hekwerken, instortende podia, losgelaten materialen;
  1. Schade ontstaan door of aan overige materialen of werktuigen van Klant en/of derden;
  1. Bij Klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Klant;
  1. Elke vorm van door derden geleden schade;
  1. Elke vorm van door Klant of derden geleden letselschade.
 5. AMRI heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 6. AMRI is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Klant, AMRI of derden.
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij AMRI te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 8. Klant vrijwaart AMRI tegen alle aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van AMRI nimmer aanspreken.
 9. De toepassing en het gebruik van de adviezen van AMRI zijn geheel voor risico van de Klant.
 10. Indien AMRI bij de uitvoering van Diensten een voor de Klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden AMRI daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat Klant de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij AMRI te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 11. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid is van toepassing op zaken die ten uitvoering worden gebracht binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant te verzekeren dat de bedrijfsaansprakelijkheid onder hen valt.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Klant en AMRI waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AMRI is gevestigd, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen AMRI en de Klant, dan zullen partijen trachten dit door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige of mediator voor advies of bemiddeling.
 2. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan is de rechter in de woonplaats van AMRI bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft AMRI het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16: Beëindiging
De tussen Klant en AMRI gesloten overeenkomst eindigt bij liquidatie of ontbinding van de onderneming AMRI of Klant.

Artikel 18: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel in Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!