“Bijdragen mens, dier en milieu aan ABR in omgeving met weinig hulpbronnen”

“Antibioticaresistentie (ABR) wordt erkend als een One Health uitdaging vanwege de snelle opkomst en verspreiding van resistente bacteriën en genen onder mens, dier en milieu op wereldschaal. Er is echter een gebrek aan onderzoek dat ABR gelijktijdig beoordeelt bij mensen, dieren en het milieu in een omgeving met weinig middelen.

Deze kritische evaluatie heeft tot doel na te gaan in welke mate in lage- en midden inkomenslanden (LMIC’s) onderzoek op het gebied van “One Health” kan worden verricht naar ABR. Bestaand onderzoek heeft hotspots voor milieuverontreiniging aan het licht gebracht; systemen voor de productie van voedsel en dieren die waarschijnlijk reservoirs herbergen of de overdracht van ABR bevorderen, evenals hoge en toenemende menselijke kolonisatiecijfers met commensale ABR-bacteriën zoals Escherichia coli. Zeer weinig studies hebben echter alle drie componenten van het One Health-spectrum geïntegreerd om inzicht te krijgen in de dynamiek van de overdracht en de prevalentie van door de gemeenschap verworven resistentie bij mens en dier.

Microbiologisch, epidemiologisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek is nodig op gemeenschaps- en populatieniveau over het hele spectrum van één gezondheid om de grote leemten in de kennis van ABR in een omgeving met weinig middelen op te vullen.

Bron: The Royal Society Publishing

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!